UHV STM LAB

UHV STM LAB zajmuje się charakteryzacją właściwości powierzchni metalicznych i półprzewodnikowych z atomową zdolnością rozdzielczą. Zajmujemy się nie tylko badaniem próbek w postaci monokryształów czy cienkich warstw lub materiałów 2D, ale także modyfikujemy powierzchnie poprzez osadzanie na nich molekuł organicznych lub klastrów metalicznych, a nawet sami wytwarzamy struktury dwuwymiarowe. Użycie STM daje możliwość lokalnej analizy właściwości strukturalnych i elektronowych, oraz obserwację efektów fizycznych w skali atomowej.

LOKALIZACJA: Kampus PIOTROWO, HALA A21B, pok. F3

APARATURA BADAWCZA:

Aktualnie w naszym laboratorium znajdują się trzy układy ultra-wysoko próżniowe (UHV), których podstawowym narzędziem analitycznym są skaningowe mikroskopy tunelowe (STM). Konfiguracja układów umożliwia wykonanie innowacyjnych badań nano-systemów o szerokim zakresie zastosowań.

Pierwszy układ posiada STM pracujący w warunkach temperatury pokojowej (RT). Tu przeprowadzamy badania wstępne oraz w praktyce zapoznajemy Was z technologią próżniową.

Drugi układ wyposażony jest w przepływowy kriostat umożliwiający badania w warunkach zmienno-temperaturowych (VT) w zakresie od 4 K (LHe) lub 73 K (LN) do RT. Oprócz STM posiada dyfraktometr nisko-energetycznych elektronów (LEED) sprzężony ze spektrometrem elektronów Augera (AES). Komora preparacyjna posiadają duże możliwości preparacyjne. Wyposażona jest w podstawowe urządzenia do przygotowania powierzchni w próżni (działo jonowe, stacje grzewcze), a także do ich modyfikacji poprzez osadzanie molekuł, czy klastrów metalicznych.

Trzeci układ, który aktualnie jest w budowie, wyposażony jest w kriostat pracujący w obiegu zamkniętym i umożliwi badania niskotemperaturowe (LT) w temperaturze 4K.

TEMATYKA BADAWCZA:

Prace naukowe prowadzone obecnie przez nasz zespół skupiają się na trzech tematykach.

Wytwarzanie oraz charakteryzacja właściwości strukturalnych, elektronowych i magnetycznych dwuwymiarowych stopów powierzchniowych zawierających metale ziem rzadkich oraz platynę, wytworzone in situ na powierzchni monokryształu platyny.

Charakteryzacja właściwości elektronowych i strukturalnych materiałów z rodziny dichalkogenków metali przejściowych (TMD).

Badania molekuł pochodnych salofenu ukierunkowane na zastosowania w spintronice. Synteza układów molekularnych na powierzchni i charakteryzacja ich właściwości oraz oddziaływań na podłożach o różnej reaktywności.

PROJEKTY NAUKOWE:

0084/DIA/2014/43, Otrzymywanie, charakteryzacja i modyfikacja warstw grafenowych na monokrystalicznych podłożach metalicznych

mnisw_icon_s

IUVENTUS+ IP2012 031772, Wbudowanie przełączników molekularnych na powierzchniach półprzewodnikowych

mnisw_icon_s

KBN N202 169236, Lokalne właściwości powierzchni półprzewodników Si i Ge z defektami indukowanymi przez adsorpcję atomów i cząsteczek

mnisw_icon_s

PhD support grant N202 482739, Przełączniki molekularne na przykładzie izomeryzacji pojedynczych pochodnych azobenzenu

WSPÓŁPRACA ZEWNĘTRZNA: